Avtalsvillkor

1. ALLMÄNT

Följande avtalsvillkor (”Villkoren”) gäller vid köp av måltid genom Airchef (”Måltid”). Villkoren träder automatiskt i kraft mellan parterna vid Kundens beställning enligt punkten 2 nedan. Genom sin beställning intygar Kunden att Kunden har läst, förstått och accepterat Villkoren, att Kunden är över 20 år gammal och har den rättshandlingsförmåga som krävs för köpet.

Den av Kunden utsedda kocken (”Kocken”) svarar ensam för leverans och tillagning av mat. Airchef svarar endast för leverans av dryck.

2. BESTÄLLNING OCH ORDERBEKRÄFTELSE

Kunden anmäler sitt intresse genom att lämna sina kontaktuppgifter på Airchefs mobilapp eller webbportal (”Appen”). Airchef kontaktar Kunden för en diskussion om Kundens önskemål avseende Måltiden. Airchef skickar därefter ett menyförslag till Kunden med uppgift om mat, dryck, pris, tidschema, Kockens kontaktuppgifter samt övriga frågor av praktisk betydelse för Måltidens genomförande (”Menyförslaget”).

Kunden beställer Måltid i enlighet med Menyförslaget genom att lämna sina kontokorts-uppgifter till Airchef genom Appen.

3. ÄNDRING OCH AVBOKNING

Ändring av beställningen får göras senast 48 timmar före den i Menyförslaget angivna tidpunkten för Kockens ankomst till Kunden. Beställningen kan utan kostnad avbokas inom samma tid. Vid avbokning därefter har Kocken och Airchef rätt till ersättning för utfört arbete samt för faktiska kostnader för råvaror, drycker och material i anledning av Måltiden.

4. PRISER OCH BETALNING

Priset för Måltiden framgår av Menyförslaget. Priset inkluderar moms.

Betalning sker efter Måltiden genom debitering av Kundens kontokort.

5. PERSONUPPGIFTER

I samband med att Kunden beställer en Måltid lämnar Kunden vissa personuppgifter till Airchef. Uppgifterna registreras och används av Airchef för administration av Kundens beställning, för marknadsföring och för att kunna föra en dialog med Kunden. Kunden samtycker till att Airchef behandlar Kundens personuppgifter på detta sätt.

Kunden har rätt att kostnadsfritt en gång per år skriftligen begära information om den behandling av Kundens personuppgifter som förekommer. Kunden kan när som helst begära att eventuellt felaktiga uppgifter om Kunden ska rättas eller raderas eller anmäla att Kunden motsätter sig behandling av sina personuppgifter för marknadsföringsändamål. I det senare fallet kommer uppgifterna att spärras för sådan användning.

6. MEDDELANDEN

Meddelanden avseende Måltiden får sändas med e-post till Kunden på den adress Kunden registrerat genom Appen och till Airchef på info@airchef.com.